shape
shape shape shape shape

CONGRATULATIONS

Session 2023-24

ASMITA NAROTRA

12th

91%

SANCHIT SHARMA

12th

94%

SHREYA GULERIA

12th

94%

AKSHIMA JAGGI

12th

95%

AISHWARYA SINGH THAPA

12th

94%

AADISH

12th

94%

TRISHA KHAJURIA

12th

92%

TULIP CHOUHAN

12th

91%

SARTHAK SHARMA

12th

94%

SARANSH SACHIN THAPA

12th

96%

TNIMISH NAVEEN CHOUDHARY

12th

91%

KHUSHI BHOGAL

12th

90%

SWASTIK BHARDWAJ

12th

91%

Session 2022-23

NISHESH

12th

97.2 %

ARCHIE

12th

97.2%

SHREYAS SHARMA

12th

95%